سیدعلی سلسله وزیری
درباره شرکت

id : 24515
نام : سیدعلی سلسله وزیری
پروانه بهره برداری : 35584
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج قدیم كرج علیشاه عوض سعیدآباد خ دلپروری سردخانه كور
آدرس دفتر مرکزی : ج قدیم كرج علیشاه عوض سعیدآباد خ دلپروری سردخانه كور

سیم ظرفشوئی

سیدعلی سلسله وزیری

60 : تن