سام الكترونیك
درباره شرکت

id : 24245
نام : سام الكترونیك
پروانه بهره برداری : 44149
تلفن کارخانه : 44195511
تلفن دفتر مرکزی : 88732255
آدرس کارخانه : كیلومتر14 ج مخصوص كرج بعدازچهارراه ایران خودرو كوچه طیف پ 7
آدرس دفتر مرکزی : شهید احمد قصیربخارست كوچه 12 پلاك 37

تلویزیون رنگی

سام الكترونیك

300 : عدد

مانیتوررنگی

سام الكترونیك

300 : دستگاه

بلندگو

سام الكترونیك

198 : تن

ترانسهای اندازه گیری

سام الكترونیك

250 : تن

دستگاههای كنترل ازراه دورتله متری

سام الكترونیك

375 : دستگاه

وایركات

سام الكترونیك

1700 : تن