زارع صنعت
درباره شرکت

id : 24179
نام : زارع صنعت
پروانه بهره برداری : 24855
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج قدیم كرج نرسیده به سه راه كاروانسراسنگ بعدازراه آهن - 22
آدرس دفتر مرکزی : null