رحیم - جلیل - محسن ورحمان قصابانی
درباره شرکت

id : 23991
نام : رحیم - جلیل - محسن ورحمان قصابانی
پروانه بهره برداری : 57359
تلفن کارخانه : 341611-349162
تلفن دفتر مرکزی : 341611-349162
آدرس کارخانه : ج آبعلی 25 متری اتحادخ 18
آدرس دفتر مرکزی : ج آبعلی 25 متری اتحادخ 18

انتن تلویزیون

رحیم - جلیل - محسن ورحمان قصابانی

720000 : عدد