رایمندرایانه
درباره شرکت

id : 23969
نام : رایمندرایانه
پروانه بهره برداری : 54542
تلفن کارخانه : 88769195
تلفن دفتر مرکزی : 88769195
آدرس کارخانه : خ خرمشهر خ شهیدعربعلی پ 34طبقه اول
آدرس دفتر مرکزی : سهروردی شمالی خ آپادانا خ نوبخت شماره 34

تجهیزات جانبی وكمكی كامپیوتر

رایمندرایانه

55 : تن

تنظیم كننده رطوبت

رایمندرایانه

40 : تن