داودومرتضی سهامی عباس معصوم زاده وآقازاده
درباره شرکت

id : 23857
نام : داودومرتضی سهامی عباس معصوم زاده وآقازاده
پروانه بهره برداری : 11829
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بزرگراه افسریه نبش خیابان بیست ویكم
آدرس دفتر مرکزی : بزرگراه افسریه نبش خیابان بیست ویكم

سنگهای تیز كننده وصیقل دهنده و سمباده

داودومرتضی سهامی عباس معصوم زاده وآقازاده

2000 : دستگاه

سمباده كاغذی

داودومرتضی سهامی عباس معصوم زاده وآقازاده

1000 : دستگاه