داود یزدانی اصفهانی نژاد
درباره شرکت

id : 23846
نام : داود یزدانی اصفهانی نژاد
پروانه بهره برداری : 4317
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خ شهیدرجائی بعدازبیمارستان7تیرخ صنعت خ ابریشمی روبروی نیكن
آدرس دفتر مرکزی : خ شهیدرجائی بعدازبیمارستان7تیرخ صنعت خ ابریشمی روبروی نیكن

مصنوعات سنگی

داود یزدانی اصفهانی نژاد

2000 : تن