تكاپوطب
درباره شرکت

id : 22852
نام : تكاپوطب
پروانه بهره برداری : 78714
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 8828793-8844376
آدرس کارخانه : خ خردمندجنوبی شماره 95 طبقه 4
آدرس دفتر مرکزی : null