تعاونی مصرف سازمان بهزیستی كشور
درباره شرکت

id : 22832
نام : تعاونی مصرف سازمان بهزیستی كشور
پروانه بهره برداری : 22334
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر15ج مخصوص كرج خ داروپخش
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر15ج مخصوص كرج خ داروپخش

تختهای بیمارستانی

تعاونی مصرف سازمان بهزیستی كشور

40000 : تن

وسایل ارتوپدی وفیزیوتراپی وكمك شنوایی واعضای مصنوعی

تعاونی مصرف سازمان بهزیستی كشور

3750 : تن

چرخ معلولین دستی

تعاونی مصرف سازمان بهزیستی كشور

3750 : تن

سمعك

تعاونی مصرف سازمان بهزیستی كشور

3750 : تن

عصای زیر بغل

تعاونی مصرف سازمان بهزیستی كشور

3750 : تن