پژوهان دانش
درباره شرکت

id : 22632
نام : پژوهان دانش
پروانه بهره برداری : 31691
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : نارمك دانشگاه علم وصنعت
آدرس دفتر مرکزی : نارمك دانشگاه علم وصنعت

سایر محصولات فلزی

پژوهان دانش

2000 : تن

سایر صندلی

پژوهان دانش

140000 : تن

منگنه دوخت كاغذ

پژوهان دانش

300 : تن

ترانس برای منابع تغذیه

پژوهان دانش

50 : تن