بوذرجمهری وقریب
درباره شرکت

id : 22364
نام : بوذرجمهری وقریب
پروانه بهره برداری : 11381
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج مخصوص كرج كیلومتر8خ رنگین دست راست خ چهارم
آدرس دفتر مرکزی : ج مخصوص كرج كیلومتر8خ رنگین دست راست خ چهارم

چهارچوب درب وپنجره چوبی

بوذرجمهری وقریب

2500 : تن

مبل

بوذرجمهری وقریب

20000 : تن