ایران اینك نوشت افزارایران
درباره شرکت

id : 21959
نام : ایران اینك نوشت افزارایران
پروانه بهره برداری : 26256
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : تهران ج مخصوص كرج كیلومتر16جنب كارخانجات نم چین خ آزادی
آدرس دفتر مرکزی : تهران ج مخصوص كرج كیلومتر16جنب كارخانجات نم چین خ آزادی

جوهر

ایران اینك نوشت افزارایران

1000 : عدد

چسب از موادشیمیائی

ایران اینك نوشت افزارایران

5000 : عدد

مداد سیاه

ایران اینك نوشت افزارایران

1000 : عدد

خودكار

ایران اینك نوشت افزارایران

5000 : عدد

رنگ برای نقاشیهای هنری

ایران اینك نوشت افزارایران

2000 : عدد