ایران اوزالیدنصرت اله یوسف زاده
درباره شرکت

id : 21958
نام : ایران اوزالیدنصرت اله یوسف زاده
پروانه بهره برداری : 114/11/25278
تلفن کارخانه : 44631717
تلفن دفتر مرکزی : 44631717
آدرس کارخانه : ابتدای ج مخصوص كرج روبروی سه راه فرودگاه خ ریاحی ش 4
آدرس دفتر مرکزی : ابتدای ج مخصوص كرج روبروی سه راه فرودگاه خ ریاحی ش 4

برش كاغذ تحریر

ایران اوزالیدنصرت اله یوسف زاده

1000 : تن