اسمعیل بهاری اویین
درباره شرکت

id : 21734
نام : اسمعیل بهاری اویین
پروانه بهره برداری : 15435
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خ مولوی ایستگاه سعادت ك شوشتری پ 9
آدرس دفتر مرکزی : خ مولوی ایستگاه سعادت ك شوشتری پ 9

پارچه كشباف گردگردبافی

اسمعیل بهاری اویین

500000 : تن