توان پژوهان فناور پاسارگاد
درباره شرکت

id : 21281
نام : توان پژوهان فناور پاسارگاد
پروانه بهره برداری : 15361
تلفن کارخانه : 2176251119
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : پارك فناوری پردیس- نوآوری 12- پلاك 124
آدرس دفتر مرکزی : تهران- پردیس- پارك فناوری پردیس- خ نوآوری 12- پ 124

اینورتر متصل به شبكه (خورشیدی)

توان پژوهان فناور پاسارگاد

100000 : تن

منبع تغذیه صنعتی

توان پژوهان فناور پاسارگاد

3740 : تن