تحقیقات الكترونیك فطروسی
درباره شرکت

id : 21277
نام : تحقیقات الكترونیك فطروسی
پروانه بهره برداری : 127/49121
تلفن کارخانه : 2176251611
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : پارك فناوری پردیس، خیابان نوآوری 16، پلاك 167
آدرس دفتر مرکزی : پارك فناوری خیابان نوآوری 16 پلاك 16

اینورتر منفصل از شبكه

تحقیقات الكترونیك فطروسی

30000 : دستگاه

یو پی اس تكفاز

تحقیقات الكترونیك فطروسی

100000 : دستگاه

یو پی اس سه فاز

تحقیقات الكترونیك فطروسی

5000 : دستگاه

شارژر صنعتی

تحقیقات الكترونیك فطروسی

150000 : عدد

منبع تغذیه صنعتی

تحقیقات الكترونیك فطروسی

1250 : دستگاه

رك مخابراتی داخلی ایستاده

تحقیقات الكترونیك فطروسی

1250 : دستگاه

رك مخابراتی خارجی

تحقیقات الكترونیك فطروسی

150000 : عدد