تجهیزات پزشكی رئوف شفا
درباره شرکت

id : 21275
نام : تجهیزات پزشكی رئوف شفا
پروانه بهره برداری : 31344
تلفن کارخانه : 2188759115
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان 24متری سینا ،كوچه ابن سینا4 ،پلاك12
آدرس دفتر مرکزی : سهروردی شمالی خیابان خرمشهر خیابان عربعلی خیابان7 پلاك24

دستگاه رادیوگرافی سی آرم

تجهیزات پزشكی رئوف شفا

1000 : تن

دستگاه رادیولوژی فوتوفولوگرافی

تجهیزات پزشكی رئوف شفا

1120 : تن

دستگاه رادیولوژی مقاوم به نور

تجهیزات پزشكی رئوف شفا

3000 : تن

دستگاه ماموگرافی پرتابل

تجهیزات پزشكی رئوف شفا

250 : تن

دستگاه ماموگرافی دیجیتال

تجهیزات پزشكی رئوف شفا

9000 : تن

دستگاه ماموگرافی معمولی

تجهیزات پزشكی رئوف شفا

20000 : تن

آنالایزر اكسیژن پزشكی

تجهیزات پزشكی رئوف شفا

3000 : تن

دستگاه اكسیژن ساز مركزی پزشكی

تجهیزات پزشكی رئوف شفا

10 : تن

خرد كننده زباله بیمارستانی

تجهیزات پزشكی رئوف شفا

495000 : دستگاه

امحا كننده حرارتی زباله بیمارستانی

تجهیزات پزشكی رئوف شفا

1050000 : عدد