نصب نیروی ایران
درباره شرکت

id : 21143
نام : نصب نیروی ایران
پروانه بهره برداری : 9974
تلفن کارخانه : 2188531348
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان26،خیابان طاووس،پلاك 1646،قطعه 1646از بلوك تفكیكی
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی عباس آباد خ طاوس قطعه 1466 - پلاك 26 از بلوك تفكیكی