ناصریعقوبی زاده و نینی
درباره شرکت

id : 21131
نام : ناصریعقوبی زاده و نینی
پروانه بهره برداری : 51188
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج خاوران خاتون ابادخیابان كانال آب شمالی دست راست در
آدرس دفتر مرکزی : null

ماشین پیچ تراش تمام اتوماتیك

ناصریعقوبی زاده و نینی

150 : تن