محمد رضا زاهدی مطلق
درباره شرکت

id : 21828
نام : محمد رضا زاهدی مطلق
پروانه بهره برداری : 31873
تلفن کارخانه : 2136423642
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار ابن سینا، خ 57، خیابان بهارستان،روبروی خ نرگس، پ 1297، قطعات شماره 47،46،39،38 از بلوك 32A12
آدرس دفتر مرکزی : تهران - خیابان تهران - كوچه تهران - پلاك تهران

رنگرزی– چاپ - تكمیل منسوج بی بافت

محمد رضا زاهدی مطلق

20 : عدد

پارچه گردباف

محمد رضا زاهدی مطلق

20 : عدد