مس سرچشمه
درباره شرکت

id : 244
نام : مس سرچشمه
تلفن : 34302000
فکس : 34305323
آدرس : رفسنجان، صندوق پستي 144

سنگ معدن مس و فرآوردههای آن

مس سرچشمه

- : انواع فراوردهها