كارگاه ضربه
درباره شرکت

id : 21625
نام : كارگاه ضربه
پروانه بهره برداری : 16565
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج خراسان بعدازخاتون آباددوم سمت راست كارخانه 5
آدرس دفتر مرکزی : ج خراسان بعدازخاتون آباددوم سمت راست كارخانه 5

قطعات موتور موتورسیكلت

كارگاه ضربه

9000 : تن

قالب فلزی بروش ماشینكاری

كارگاه ضربه

9000 : تن