صنعتی فیروزفر
درباره شرکت

id : 21314
نام : صنعتی فیروزفر
پروانه بهره برداری : 31589
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 1291342-3292
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی عباس آبادبلوك 3آ35
آدرس دفتر مرکزی : null

سه پایه دوربین فیلمبرداری

صنعتی فیروزفر

40 : تن