سیدعباس طباطبائی
درباره شرکت

id : 21149
نام : سیدعباس طباطبائی
پروانه بهره برداری : 214727
تلفن کارخانه : 2923426397
تلفن دفتر مرکزی : 2923426397
آدرس کارخانه : شهرك عباس آباد خ دلگشا خ مولوی نبش ك میخك ق 2359و2358ازبلو36
آدرس دفتر مرکزی : شهرك عباس آباد خ دلگشا خ مولوی نبش ك میخك ق 2359و2358ازبلو36

ریخته گری اتصالات چدن

سیدعباس طباطبائی

2000 : تن

ماشین كاری فلزات

سیدعباس طباطبائی

45000 : تن