حمید دبیقی وابوالفضل كشاورز معتمدمحمدرضا آذرافشان
درباره شرکت

id : 19756
نام : حمید دبیقی وابوالفضل كشاورز معتمدمحمدرضا آذرافشان
پروانه بهره برداری : 51572
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك علی آباد خ بید نبش سرو3 سمت چپ
آدرس دفتر مرکزی : شهرك علی آباد خ بید نبش سرو3 سمت چپ

باك بنزین موتورسیكلت

حمید دبیقی وابوالفضل كشاورز معتمدمحمدرضا آذرافشان

2000000 : عدد