حسن زرنوشه
درباره شرکت

id : 19694
نام : حسن زرنوشه
پروانه بهره برداری : 25873
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : پاكدشت ج خاوران شهرك صنعتی عباس آبادبلوك 115آ37قطعه158
آدرس دفتر مرکزی : null