ترانه بهمن
درباره شرکت

id : 19511
نام : ترانه بهمن
پروانه بهره برداری : 11326
تلفن کارخانه : 22919948
تلفن دفتر مرکزی : 22919948
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی عباس آباد بلوار ابن سینا بلوار برادران حاتم راد خ تیهو پشت بستنی شاد قطعات 17 و 18 از بلوك 23 بی 38
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی عباس آباد بلوار ابن سینا بلوار برادران حاتم راد خ تیهو پشت بستنی شاد قطعات 17 و 18 از بلوك 23 بی 38

پاك كردن وبسته بندی حبوبات

ترانه بهمن

2000 : تن

بسته بندی خشكبار

ترانه بهمن

12 : عدد

سبزیجات خشك

ترانه بهمن

1800 : تن

بسته بندی غلات

ترانه بهمن

600 : تن

تولید وبسته بندی وانیل

ترانه بهمن

60 : دستگاه

تصفیه وبسته بندی كشمش

ترانه بهمن

60 : دستگاه

نمك طعام ساده تصفیه شده

ترانه بهمن

720 : تن

نمك خام وتصفیه نشده

ترانه بهمن

2200 : تن

نمك صنعتی غیرخوراكی

ترانه بهمن

400 : تن

بسته بندی گیاهان داروئی

ترانه بهمن

1400 : تن