پونل
درباره شرکت

id : 19479
نام : پونل
پروانه بهره برداری : 127/43498
تلفن کارخانه : 12923325154-56
تلفن دفتر مرکزی : 22617441-51
آدرس کارخانه : ج خاوران دوراهی قیامدشت حصارامیر
آدرس دفتر مرکزی : دكترشریعتی بالاترازپل صدر شماره 1884