اصغرگلاب
درباره شرکت

id : 19216
نام : اصغرگلاب
پروانه بهره برداری : 11114
تلفن کارخانه : 2623423222
تلفن دفتر مرکزی : 2623423222
آدرس کارخانه : شهرك عباس آباد بلوار خیام خیابان نخل
آدرس دفتر مرکزی : شهرك عباس آباد بلوار خیام خیابان نخل

ماشین كاری فلزات

اصغرگلاب

4 : دستگاه