پرتوصنعت
درباره شرکت

id : 19119
نام : پرتوصنعت
پروانه بهره برداری : 19993
تلفن کارخانه : 2188662288
تلفن دفتر مرکزی : 2188662288
آدرس کارخانه : رباط كریم شهرك الهیه خ 21متری مدرسه واحد5
آدرس دفتر مرکزی : رباط كریم شهرك الهیه خ 21متری مدرسه واحد5