مر?زنوآوریهای آموزشی ایران
درباره شرکت

id : 18957
نام : مر?زنوآوریهای آموزشی ایران
پروانه بهره برداری : 212937
تلفن کارخانه : 2156325632
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج شهریاربعدازسعیداباد ج حسن اباد خالصه سمت چپ
آدرس دفتر مرکزی : خ فلسطین پائینترازمیدان فلسطین ساختمان 153 ط 5 شماره 19

میكروسكوپ بجزمیكروسكوپ های چشمی

مر?زنوآوریهای آموزشی ایران

3 : تن

مدل اموزشی ازمایشگاهی

مر?زنوآوریهای آموزشی ایران

2 : تن

ساعت دیواری

مر?زنوآوریهای آموزشی ایران

1 : تن

زنگ اخبار

مر?زنوآوریهای آموزشی ایران

3 : تن

وسایل اموزشی وكمك اموزشی

مر?زنوآوریهای آموزشی ایران

1800 : تن