سیمان مند دشتی
درباره شرکت

id : 18634
نام : سیمان مند دشتی
پروانه بهره برداری : 138817
تلفن کارخانه : 7735341267
تلفن دفتر مرکزی : 7726342247
آدرس کارخانه : روستای لاور شرقی- كارخانه سیمان منددشتی
آدرس دفتر مرکزی : لاور شرقی- كارخانه سیمان مند دشتی

سیمان پرتلند

سیمان مند دشتی

10000 : دستگاه