خوشاب
درباره شرکت

id : 18541
نام : خوشاب
پروانه بهره برداری : 1256
تلفن کارخانه : 4543711-6
تلفن دفتر مرکزی : 4543711-6
آدرس کارخانه : برازجان-ناحیه صنعتی خوشاب
آدرس دفتر مرکزی : برازجان-ناحیه صنعتی خوشاب

پارچه وكالاهای كشباف

خوشاب

10028 : تن