سید عباس ایوبیان مركزی
درباره شرکت

id : 17955
نام : سید عباس ایوبیان مركزی
پروانه بهره برداری : 17395/98
تلفن کارخانه : 44442322991
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان هفتم قطعه 118
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی مهاباد واحد116

مخازن فلزی ذخیره ای (به جز مخازن مواد غذایی)

سید عباس ایوبیان مركزی

300000 : عدد

فرمانتور

سید عباس ایوبیان مركزی

70 : تن