پودر سازان غرب
درباره شرکت

id : 17914
نام : پودر سازان غرب
پروانه بهره برداری : 2714/97
تلفن کارخانه : 4423562882
تلفن دفتر مرکزی : 4423562882
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی مهاباد ص1پ 518-59135
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی مهاباد ص1پ 518-59135

فراوری كانی های غیرفلزی

پودر سازان غرب

50 : تن