نادر پور محمود
درباره شرکت

id : 17148
نام : نادر پور محمود
پروانه بهره برداری : 13/24191
تلفن کارخانه : 9143416358
تلفن دفتر مرکزی : 9143416358
آدرس کارخانه : كیلومتر 31 جاده سلماس - شهرك صنعتی كریم آباد قطعه 69
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر 31 جاده سلماس - شهرك صنعتی كریم آباد قطعه 69

قطعات توربین

نادر پور محمود

3200 : تن