سیمان ارومیه
درباره شرکت

id : 16839
نام : سیمان ارومیه
پروانه بهره برداری : 13/9316
تلفن کارخانه : 4412543313
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 35 جاده مهاباد
آدرس دفتر مرکزی : ارومیه - كیلومتر 35 جاده مهاباد- كارخانه سیمان ارومیه

سیمان پرتلند

سیمان ارومیه

240000 : عدد