شایان پلیمر
درباره شرکت

id : 2040
نام : شایان پلیمر
تلفن : 021-66796716
فکس : 021-66818871
آدرس : تهران ، جاده قدیم کرج ، خیابان فتح 29 ، فرعی هفتم شرقی ، شماره 4

لرزه گیر

شایان پلیمر

- : لرزه گیر دستگاه های صنعتی