تولیدی شیمیائی كیمیا كلر كبودان
درباره شرکت

id : 16663
نام : تولیدی شیمیائی كیمیا كلر كبودان
پروانه بهره برداری : 13/31845
تلفن کارخانه : 4434733591
تلفن دفتر مرکزی : 4414733591
آدرس کارخانه : قطعات شماره 38 و 39
آدرس دفتر مرکزی : بلوار آزادی جنب بانك ملی ‍لاك 6

كلر

تولیدی شیمیائی كیمیا كلر كبودان

200 : تن

اسید كلریدریك

تولیدی شیمیائی كیمیا كلر كبودان

200 : تن

اسید سولفوریك

تولیدی شیمیائی كیمیا كلر كبودان

100 : تن

هیپوكلریت سدیم

تولیدی شیمیائی كیمیا كلر كبودان

1000 : تن

سود سوز آور مایع

تولیدی شیمیائی كیمیا كلر كبودان

100 : تن

سود سوزآور جامد

تولیدی شیمیائی كیمیا كلر كبودان

50 : تن

كلرور فریك

تولیدی شیمیائی كیمیا كلر كبودان

100 : تن

سود سوزآور جامد

تولیدی شیمیائی كیمیا كلر كبودان

100 : تن