هوای ناب باران
درباره شرکت

id : 2021
نام : هوای ناب باران
تلفن : 021-44326764
فکس : 021-44326764
آدرس : تهران - شهران - میدان دوم - خیابان یکم - مرکز اداری و تجاری سامان - طبقه اول - واحد 6 - دفتر شرکت هوای ناب باران

هواساز هایشینگ

هوای ناب باران

- : Poolside De-humidifying Air Handling Unit

پرده های هوا

هوای ناب باران

- : Air Curtains

کانال هوا

هوای ناب باران

- : Ducts