اكبر اكبرپور
درباره شرکت

id : 16476
نام : اكبر اكبرپور
پروانه بهره برداری : 13/41338
تلفن کارخانه : 4432371443
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 1/6 جاده ارومیه اشنویه پشت سردخانه امین
آدرس دفتر مرکزی : خ امام حسین - كوچه عباسی

كود پاش

اكبر اكبرپور

14 : دستگاه

كلوخ شكن

اكبر اكبرپور

784 : تن

كلتیواتور

اكبر اكبرپور

120 : دستگاه

گاو آهن غیر چرخشی قلمی

اكبر اكبرپور

373 : تن

عمیق كار كشاورزی

اكبر اكبرپور

3 : تن

سم پاش موتوری

اكبر اكبرپور

1800000 : دستگاه

خرمنكوب

اكبر اكبرپور

60000 : عدد

لولر زمین های كشاورزی

اكبر اكبرپور

24000 : عدد

دیسك كشاورزی

اكبر اكبرپور

180000 : عدد

دستگاه چاله زن باغبانی

اكبر اكبرپور

6000 : عدد