اروم تجهیز گستر
درباره شرکت

id : 16427
نام : اروم تجهیز گستر
پروانه بهره برداری : 3554
تلفن کارخانه : 4414344496
تلفن دفتر مرکزی : 4414344496
آدرس کارخانه : شهر? صنعتی ارومیه فاز 2 خیابان صنعتگران 1 خیابان 25 شماره 36
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی ارومیه فاز 2 واحد 56

انكوباتور معمولی اتاق رشد

اروم تجهیز گستر

1000 : عدد

شمارشگردیجیتال

اروم تجهیز گستر

150 : دستگاه

روتاتورسرولوژی

اروم تجهیز گستر

100 : دستگاه

دستگاه شیكرارلن

اروم تجهیز گستر

150 : تن

تجهیزات وابزارازمایشگاهی طبی

اروم تجهیز گستر

100 : تن

دستگاه اب مقطرگیری

اروم تجهیز گستر

150000 : تن

دستگاههای سانتریفوژ

اروم تجهیز گستر

8000 : دستگاه

ظروف ازمایشگاهی پلاستیكی

اروم تجهیز گستر

4000 : دستگاه

دستگاه سختیگیراملاح اب

اروم تجهیز گستر

96000 : دستگاه