اروم افسون
درباره شرکت

id : 16414
نام : اروم افسون
پروانه بهره برداری : 25812219
تلفن کارخانه : 4434817561
تلفن دفتر مرکزی : 4434817561
آدرس کارخانه : ك 2 جاده شهید كلانتری ابتدای روستای شور كند
آدرس دفتر مرکزی : ك 2 جاده شهید كلانتری ابتدای روستای شور كند

ماكارونی

اروم افسون

100 : تن

رشته اش

اروم افسون

100 : تن

رشته پلوئی

اروم افسون

100 : تن

نبات

اروم افسون

50 : تن

ژله میوه

اروم افسون

50 : تن

شربت میوه جات

اروم افسون

50 : تن

شكر پنیر

اروم افسون

600 : تن