صنایع پزشکی نوید
درباره شرکت

id : 1978
نام : صنایع پزشکی نوید
تلفن : 021-36670645
فکس : 021-36670647
آدرس : تهران ، شهرری ج ورامین،طالب آباد

قوز بند

صنایع پزشکی نوید

- : قوز بند

کلیه بند پشمی

صنایع پزشکی نوید

- : کلیه بند پشمی

شانه بازو بند

صنایع پزشکی نوید

- : شانه بازو بند یکطرفه