نیكو سهند مراغه
درباره شرکت

id : 16134
نام : نیكو سهند مراغه
پروانه بهره برداری : 98/13931
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : مراغه - ك 2 ج هشترود
آدرس دفتر مرکزی : مراغه - ك 2 ج هشترود

قندازشكر

نیكو سهند مراغه

170000 : تن