محمدرضامعینی
درباره شرکت

id : 16122
نام : محمدرضامعینی
پروانه بهره برداری : 97/46252
تلفن کارخانه : 1
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : مراغه - بلوارشهیدشكاری روبروی هتل دریامغازه های شماره 11و11
آدرس دفتر مرکزی : مراغه - بلوارشهیدشكاری روبروی هتل دریامغازه های شماره 11و11

بوش سیلندر

محمدرضامعینی

5000 : تن