رشته بری سنبل مراغه
درباره شرکت

id : 15973
نام : رشته بری سنبل مراغه
پروانه بهره برداری : 1125
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : مراغه - ج تبریزروبروی پادگان امام رضا
آدرس دفتر مرکزی : مراغه - ج تبریزروبروی پادگان امام رضا

رشته غذایی

رشته بری سنبل مراغه

78 : عدد