امیر صالح سیدی
درباره شرکت

id : 15931
نام : امیر صالح سیدی
پروانه بهره برداری : 28169/94
تلفن کارخانه : 4212275955
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده هشترود- منطقه علمدار- ملك 288 فرعی از 88
آدرس دفتر مرکزی : منطقه صنعتی عربلر -جنب كلوچه نور

قند كله از شكر تصفیه شده چغندر

امیر صالح سیدی

13000 : تن

بسته بندی قند و شكر

امیر صالح سیدی

200 : تن