جعفر جبارزاده ممقانی
درباره شرکت

id : 15887
نام : جعفر جبارزاده ممقانی
پروانه بهره برداری : 93/1331
تلفن کارخانه : 4137622827
تلفن دفتر مرکزی : 4226222991
آدرس کارخانه : بلوار ولایت، پشت دادگستری
آدرس دفتر مرکزی : عجبشیربلوارشیزگان جنب دادگستری

قند كله حتی به صورت شكسته شده

جعفر جبارزاده ممقانی

4000 : دستگاه

نبات

جعفر جبارزاده ممقانی

57 : تن