جاویدان شیمی آذربایجان
درباره شرکت

id : 15886
نام : جاویدان شیمی آذربایجان
پروانه بهره برداری : 2115
تلفن کارخانه : 4137768583
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : صنعت 2، خیابان صنعت 16، قطعه 26311112
آدرس دفتر مرکزی : خیابان فرمانداری كوی پاسداران

روغن موتور (تصفیه اول)

جاویدان شیمی آذربایجان

2000 : عدد

روغن موتور تصفیه مجدد

جاویدان شیمی آذربایجان

375 : تن

روغن روانكار صنعتی (تصفیه اول)

جاویدان شیمی آذربایجان

120000 : دستگاه

تینر رنگ های كوره ای

جاویدان شیمی آذربایجان

150 : دستگاه

تینر شستشو

جاویدان شیمی آذربایجان

196 : دستگاه

مایع پاك كننده چربی

جاویدان شیمی آذربایجان

300 : تن